ประวัติ
การก่อตั้งสมาคม
   

  
     ไทยกับจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาล ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้) ของจีนด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิด ทำให้ความสัมพันธ์ด้านสังคม และวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน พัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด
    ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่ พร้อมมีความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในด้าน การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ / อุสาหกรรม เป็นต้น  โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงสนพระทัยในภาษา วัฒนธรรรม และประวัติศาสตร์ของจีน
ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งเยาวชนของไทยในการศึกษาเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
    เพื่อสืบสานความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ในปี พ.ศ. 2546 นายกรชัย ชัยณรงค์โลกา, นางสาวปิยะวรรณ อัมไพวงศ์,นายชิงชัย ชัยณรงค์โลกา  ได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคม ชื่อสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน 
และได้รับอนุญาตให้เป็นสมาคมการค้า ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า
ชื่อว่าสมาคมการค้าแกละอุตสาหกรรมไทย - จีน
ภาษาอังกฤษ "THAI - CHINA INDUSTRIAL PROMOTION ASSOCIATION "
(  ไทย - ไชน่า อินดัสเทรียล โปรโมชั่น แอสโซซิเอชั่น) 
และภาษาจีน " ( ไท้จงซางเอี้ยเหลียงเหอจงหุ้ย) 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 
สถานที่ตั้งเลขที่ 33  อาคารธนเดช ชั้น 5 ฃอยศูนย์วิจัย 4
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
และนายกรชัย ชัยณรงค์โลกา เป็นนายกสมาคมฯคนแรก สมาชิกจำนวน 47 ราย    สมาคมได้ดำเนินงานไปได้ด้วยดีมีผลงาน จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั่วไป 
    ปี พ.ศ. 2557  คณะกรรมการสมาคมฯ ได้หมดวาระการบริหาร
    ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 สมาคมฯได้จัดประชุมใหญ่ 
ได้คัดเลือก พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม
พร้อมคัดเลือก ผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม จนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
        664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
          โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
          Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th