วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สมาคม

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
        664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
          โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
          Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th