ติดต่อสมาคม
      สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน

                           เลขที่     664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี 
                                      เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
                                      โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9
                                      โทรสาร  : 02-628-5499 
                                      E-mail   : support@th-cntrade.or.th
                                      Website  : www.th-cntrade.or.th    


แผนที่
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
   664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
    Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th