Link ที่เกี่ยวข้อง
Link
เว็บไซต์หน่วยงานราชการในประเทศไทย


  • สำนักนายกรัฐมนตรี                                                     • กระทรวงกลาโหม                                          
   • กระทรวงการคลัง                                                        • กระทรวงการต่างประเทศ                             
   • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                       • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                           • กระทรวงคมนาคม                                 
   • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                       • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • กระทรวงพลังงาน                                                        • กระทรวงพาณิชย์
   • กระทรวงมหาดไทย                                                      • กระทรวงยุติธรรม
   • กระทรวงแรงงาน                                                         • กระทรวงวัฒนธรรม
   • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                 • กระทรวงศึกษาธิการ
   • กระทรวงสาธารณสุข                                                    • กระทรวงอุตสาหกรรม

     หน่วยราชการอิสระ   
   สำนักราชเลขาธิการ                                                          -
    สำนักพระราชวัง                                                              http://www.palaces.thai.net
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                       http://www.onab.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน                      -
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                    http://www.rdpb.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                   http://www.nrct.go.th
    ราชบัณฑิตยสถาน                                                            http://www.royin.go.th
    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                                   http://www.police.go.th
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                        http://www.amlo.go.th
    สำนักงานอัยการสูงสุด                                                      http://www.ago.go.th

     สำนักนายกรัฐมนตรี : www.thaigov.go.th
   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                    http://www.opm.go.th
    กรมประชาสัมพันธ์                                                         http://www.prd.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค                           http://www.ocpb.go.th
    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                          http://spm.thaigov.go.th
    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                           http://www.cabinet.thaigov.go.th
    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ                                                   http://www.nia.go.th
    สำนักงบประมาณ                                                          http://www.bb.go.th
    สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ                                     http://www.nsc.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                     http://www.krisdika.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                        http://www.ocsc.go.th
    สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ        http://www.nesdb.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)          http://www.opdc.go.th

     กระทรวงกลาโหม : www.mod.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                      http://www.mod.go.th/opsd
    กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม                                  http://www.radc.go.th
    องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก                                       http://www.thaiveterans.mod.go.th
    กองบัญชาการทหารสูงสุด                                              http://www.rtarf.mi.th
    กองทัพบก                                                                   http://www.rta.mi.th
    กองทัพเรือ                                                                  http://www.navy.mi.th
    กองทัพอากาศ                                                              -
    องค์การแบตเตอรี่                                                          -
    องค์การฟอกหนัง                                                           -

     กระทรวงการคลัง : www.mof.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                      http://palad.mof.go.th
    กรมธนารักษ์                                                                http://www.treasury.go.th
    กรมบัญชีกลาง                                                             http://www.cgd.go.th
    กรมศุลกากร                                                                http://www.customs.go.th
    กรมสรรพสามิต                                                            http://www.exd.mof.go.th
    กรมสรรพากร                                                              http://www.rd.go.th
    สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                         http://www.pdmo.go.th
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                             http://www.fpo.go.th

     กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ                              -
    กรมการกงสุล                                                                 http://www.consular.go.th
    กรมพิธีการทูต                                                                -
    กรมยุโรป                                                                      www.europetouch.in.th
    กรมวิเทศสหการ                                                             http://www.dtec.thaigov.net
    กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                           http://www.mfa.go.th/business
    กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย                                             www.mfa.go.th/main/th/organize
    กรมสารนิเทศ                                                                 www.mfa.go.th/main/th/organize/107
    กรมองค์การระหว่างประเทศ                                             www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15334
    กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้                                                http://aspa.mfa.go.th
    กรมอาเซียน                                                                   http://www.mfa.go.th/asean
    กรมเอเชียตะวันออก                                                         www.mfa.go.th/main/th/organize/107/15331
    กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา                            http://sameaf.mfa.go.th

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : www.mots.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                      http://www.mots.go.th
    สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ                                   http://www.mots.go.th
    สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว                                            http://www.tourism.go.th

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : www.m-society.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม                              -
    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                           http://www.dsdw.go.th
    สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                           https://www.m-society.go.th
    สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ        www.m-society.go.th

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : www.moac.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                           -
    กรมชลประทาน                                                                http://www.rid.go.th
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                      http://www.cad.go.th
    กรมประมง                                                                      http://www.fisheries.go.th
    กรมปศุสัตว์                                                                     http://www.dld.go.th
    กรมป่าไม้                                                                        http://www.forest.go.th
    กรมพัฒนาที่ดิน                                                                http://www.ldd.go.th
    กรมวิชาการเกษตร                                                            http://www.doa.go.th
    กรมส่งเสริมการเกษตร                                                       http://www.doae.go.th
    กรมส่งเสริมสหกรณ์                                                           http://www.cpd.go.th
    สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                               http://www.alro.go.th
    สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ                 http://www.napsi.or.th
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                              http://www.oae.go.th

     กระทรวงคมนาคม : www.mot.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม                                            -
    กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี                                      http://www.md.mot.go.th
    กรมขนส่งทางบก                                                                 http://www.dlt.mot.go.th
    กรมการขนส่งทางอากาศ                                                      http://www.aviation.go.th
    กรมทางหลวง                                                                     http://www.doh.mot.go.th
    กรมทางหลวงชนบท                                                             http://www.dor.go.th
    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร                              http://www.otp.go.th

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : www.mnre.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม    -
    กรมควบคุมมลพิษ                                                                http://www.pcd.go.th
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                          http://www.dmcr.go.th
    กรมทรัพยากรธรณี                                                               http://www.dmr.go.th
    กรมทรัพยากรน้ำ                                                                  http://www.dwr.go.th
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล                                                        http://www.dgr.go.th
    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                    http://portal.dnp.go.th
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                http://www.deqp.go.th
    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม      http://www.oepp.go.th

     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : www.mict.go.th
   สำนักงานปลัด กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
    และการสื่อสาร         -
    กรมไปรษณีย์โทรเลข                                                             http://www.ptd.go.th
    กรมอุตุนิยมวิทยา                                                                  http://www.tmd.go.th
    สำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                            http://www.nso.go.th

     กระทรวงพลังงาน : www.energy.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน                                              -
    กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ                                                          http://www.dmf.go.th
    กรมธุรกิจพลังงาน                                                               http://www.doeb.go.th
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน                        http://www.dedp.go.th
    สำนักนโยบายและแผนพลังงาน                                              http://www.eppo.go.th

     กระทรวงพาณิชย์ : www.moc.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                                             http://www.ops.moc.go.th
    กรมการค้าต่างประเทศ                                                         http://www.dft.moc.go.th
    กรมการค้าภายใน                                                                http://www.dit.go.th
    กรมการประกันภัย                                                               http://www.oic.or.th
    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ                                           https://www.dtn.go.th
    กรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                      https://www.ipthailand.go.th
    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                        https://www.dbd.go.th
    กรมส่งเสริมการส่งออก                                                         http://www.moc.go.th

     กระทรวงมหาดไทย : www.moi.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                            -
    กรมการปกครอง                                                                 http://www.dopa.go.th
    กรมการพัฒนาชุมชน                                                            http://www.cdd.moi.go.th
    กรมที่ดิน                                                                            http://www.dol.go.th
    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                        http://www.dpm.moi.go.th
    กรมโยธาธิการและผังเมือง                                                     http://www.dpt.go.th
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                             http://www.thailocalgov.net

     กระทรวงยุติธรรม : www.moj.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                                             -
    กรมคุมประพฤติ                                                                  http://www.probation.go.th
    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                http://www.rlpd.moj.go.th
    กรมบังคับคดี                                                                      http://www.led.go.th
    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                      http://www.djop.moj.go.th
    กรมราชทัณฑ์                                                                     http://www.correct.go.th
    กรมสอบสวนคดีพิเศษ                                                          http://www.sid.moj.go.th
    สำนักงานกิจการยุติธรรม                                                      http://www.oja.moj.go.th
    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                                                        http://www.cifs.moj.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด           http://www.oncb.go.th

     กระทรวงแรงงาน : www.mol.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน                                                -
    กรมการจัดหางาน                                                             http://www.doe.go.th
    กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน                                                      http://www.dsd.go.th
    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน                                       http://www.labour.go.th
    สำนักงานประกันสังคม                                                       http://www.sso.go.th

     กระทรวงวัฒนธรรม : www.m-culture.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                                        http://www.culture.go.th/ops
    กรมการศาสนา                                                                  http://www.moe.go.th/webrad
    กรมศิลปากร                                                                     http://www.finearts.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ                             http://www.culture.go.th/oncc
    สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย                                          http://www.culture.go.th/omac

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : www.most.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                 http://www.ops.go.th
    กรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                       http://www.dss.go.th
    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ                                                    http://www.oaep.go.th

     กระทรวงศึกษาธิการ : www.moe.go.th
   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี                                                          http://www.moe.go.th/websm/news-online.htm
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                         http://www.moe.go.th/OPS_Page
    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                          http://www.onec.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                            http://www.obec.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                    http://www.mua.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                   http://www.vec.go.th

     กระทรวงสาธารณสุข : www.moph.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                        -
    กรมการแพทย์                                                                     http://www.dms.moph.go.th
    กรมควบคุมโรค                                                                    http://www-ddc.moph.go.th
    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                 http://203.157.19.1/dtam
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                    http://www.dmsc.moph.go.th
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                                                   http://hss.moph.go.th
    กรมสุขภาพจิต                                                                     http://www.dmh.moph.go.th
    กรมอนามัย                                                                         http://www.anamai.moph.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                                     http://www.fda.moph.go.th

     กระทรวงอุตสาหกรรม : www.industry.go.th
   สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                        -
    กรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                        http://www.diw.go.th
    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                       http://www.dip.go.th
    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                                 http://www.dpim.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย                           http://www.ocsb.go.th
    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                                http://www.tisi.go.th
    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม                                              http://www.oie.go.th
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน                                 http://www.boi.go.th
เลือกกระทรวงต่อไปนี้ เพื่อข้ามไปสู่เนื้อหารายละเอียดด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
       664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
         โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
         Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th