บทความ
ทั่วไป

ประเทศไทย     เมืองหลวง  คือ กรุงเทพมหานคร  /  เมืองใหญ่สุด  คือ กรุงเทพมหานคร  /   ภาษาราชการ  คือ ภาษาไทย
การปกครอง              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (นิตินัย)
                             ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ, เผด็จการทหาร (พฤตินัย)
พระมหากษัตริย์           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...

ประเทศจีน       เมืองหลวง  คือ ปักกิ่ง / เมืองใหญ่สุด  คือ เซี่ยงไฮ้ /  ภาษาราชการ  คือ ภาษาจีนมาตรฐาน      
การปกครอง                 รัฐพรรคการเมืองเดียวสังคมนิยม
ประธานาธิบดี                สี จิ้นผิง / นายกรัฐมนตรี       หลี่ เค่อเฉียง
นิติบัญญัติ                    สภาประชาชนแห่งชาติ  ประกาศสถาปนา    1 ตุลาคม 2492 ...

กฎระเบียบการค้าที่ต่างชาติควรรู้ การจ้างแรงงานในจีน
สัญญาจ้างงาน หรือ เรียกว่าหนังสือว่าจ้าง หรือ ข้อตกลงว่าจ้างงาน หมายถึง  ข้อตกลงในการสร้างความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างผู้ใช้แรงงานกับกิจการ องค์กร หรือหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เป็นต้น ซึ่งมีการกำหนดความรับผิดชอบ สิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน ตามข้อตกลงนี้ผู้ใช้แรงงานจะเข้าร่วมกับหน่วยงานหนึ่ง... 
การค้า  การส่งออกสินค้าไปจีน
•    ตอนที่ 1 : ศึกษากฎระเบียบจีน    How to export to China? มารู้จักขั้นตอนส่งออกสินค้าไปจีนกันเถอะ!!
" ส่งออกสินค้าไทยไปจีน " เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันกำลังให้ความสนใจ สิ่งสำคัญอันดับแรกคงไม่ใช่ว่าจะขายไปให้ใครหรือจะขายได้ปริมาณเท่าไร... 
การลงทุน การจัดตั้งบริษัทเทรดดิ้งในจีน
คู่มือการค้าการลงทุนไทยในจีน การการจัดตั้งธุรกิจเทรดดิ้งไทยจีน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของจีน กอรปกับการที่จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้จีนมีตลาดใหญ่ภายในประเทศ อีกทั้งการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนด้วยนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ ...
ความสัมพันธ์ไทย-จีน
ไทยกับจีนมีความผูกพันและติดต่อกันมาอย่างยาวนานนับแต่โบราณกาล โดยสามารถย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก (จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้) ของจีนซึ่งมีบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชนชาติไทย และที่เด่นชัดก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรสุโขทัยกับจีน ซึ่งมีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน และไทยได้รับเทคโนโลยีเครื่องปั้นดินเผามาจากจีนในช่วงเวลาดังกล่าว...
วัฒนธรรมธุรกิจ
การสร้างความสัมพันธ์ (Guanxi) /  สายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (กวนซี关系)
ระบบสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือ กวนซี เป็ระบบที่ฝังรากลึกกับชาวจีนเป็นเวลายาวนาน เป็นระบบที่ถูกปลูกฝังตามปรัชญาคำสอบของขงจื๊อที่เน้นว่าบุคคลพึงมีหน้าที่รับผิดชอบในความสัมพันธ์ต่าง ๆ...
ข้อควรรู้ก่อนตั้งสำนักงานในจีน
        เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2554 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่งได้รับการเชิญจากหอการค้าไทยในจีนเข้าร่วมงาน South-East Chambers Reunion Dinner โดยมีการจัดบรรยายในหัวข้อกฎระเบียบจดทะเบียนสำนักงานตัวแทนบริษัทต่างชาติ ในจีนฉบับใหม่ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจีนในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 132 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2553...
                     สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน
   664  ชั้น 3  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
    โทรศัพท์ : 02-628-5378 - 9 โทรสาร :02-628-5499 
    Website: www.th-cntrade.or.th    E-mail : support@th-cntrade.or.th